● ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง 30 นาที ( Last Order ก่อนประมาณ 20 นาที)
● ลูกค้าตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
● เด็กความสูง 105cm หรือตํ่ากว่า ทานฟรี
 199 บาท สำหรับเด็กความสูง 106cm ถึง 125cm
● อาหารไม่สามารถใส่ห่อนำกลับบ้านได้
● ในกรณีที่ทานไม่หมด ปรับคนละ 200 บาท